Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 09/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X