Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 có đáp án

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển

B. Xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp

C. Thương nghiệp phát triển

D. Hệ thống đường giao thông được mở rộng

Câu 3. Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là

A. Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Địa chủ phong kiến và nông dân

D. Công nhân và nông dân

Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ

B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng tàu

D. Các xí nghiệp chế biến

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A. Đòi quyền lợi kinh tế

B. Đòi quyền lợi giai cấp

C. Đòi quyền lợi dân tộc

D. Đòi quyền tự do, dân chủ

Câu 6. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách "chia để trị"

B. Chính sách "dùng người Pháp trị người Việt"

C. Chính sách "đồng hóa" dân tộc Việt Nam

D. Chính sách "khủng bố trắng" đối với những người chống đối

Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?

A. Công nghiệp nặng

B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ

D. Luyện kim và cơ khí

Câu 9. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ

A. Tầng lớp tư sản

B. Giai cấp nông dân

C. Tầng lớp tiểu tư sản

D. Tầng lớp địa chủ nhỏ.

Câu 10. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

A. Nền kinh tế phát triển rõ rệt

B. Công nghiệp phát triển

C. Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc

D. Phong trào yêu nước phát triển mạnh

Câu 11. Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?

A. Phương thức sản xuất phong kiến

B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp

C. Phương thức sản xuất thực dân

D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 12. Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa

B. Phương thức bóc lột phong kiến

C. Phương thức bóc lột thực dân

D. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa

Câu 13. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là

A. Địa chủ nhỏ và công nhân

B. Công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản

C. Công nhân, nông dân và tư sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản

Câu 15. Cầu Long Biên thuộc:

A. Hải Phòng

B. Hà Nội

C. Huế

D. Sài Gòn

Câu 16. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung nhiều nhất ở ngành nào?

A. Đóng tàu

B. Sản xuất xi măng

C. Xay xát gạo

D. Khai thác mỏ

Câu 17. Trong giai cấp địa chủ phong kiến, một bộ phận ít nhiều có tinh thần chống Pháp là:

A. địa chủ vừa

B. địa chủ vừa và nhỏ

C. địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép

D. địa chủ nhỏ bị đế quốc chèn ép

Câu 18. Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam khốn khổ bởi nạn thuế khóa, địa tô, phu phen, tạp dịch,...?

A. Tầng lớp tiểu tư sản

B. Tầng lớp tư sản dân tộc

C. Giai cấp công nhân

D. Giai cấp nông dân

Câu 19. Những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất, buôn bán hàng thủ công, nhà báo, nhà giáo, học sinh, sinh viên,... thuộc:

A. giai cấp địa chủ phong kiến

B. giai cấp công nhân

C. giai cấp tư sản

D. tầng lớp tiểu tư sản

Câu 20. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới trong xã hội, đó là:

A. công nhân, tiểu tư sản, địa chủ nhỏ

B. công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản

D. công nhân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản

Câu 22. Vì sao phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát?

A. Vì họ đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyết

B. Vì họ đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tế

C. Vì họ chưa quan tâm đến việc đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủ

D. Vì sự đàn áp dã man của thực dân Pháp

Câu 23. Lực lượng xã hội nào đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu nước tiến bộ và các tầng lớp nhân dân đô thị

D. Sĩ phu yêu nước

Câu 24. Những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?

A. Các nước ở khu vực Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Câu 25. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 ở Việt Nam vào năm nào? Do ai thực hiện?

A.1897, do Pô Đu-me thực hiện

B.1896, do An-be Xa-rô thực hiện

C.1896, do Đác-giang li-ơ thực hiện

D.1897, do Va ren thực hiện

Câu 26. Pháp đã dựa vào giai cấp nào để cai trị nước ta?

A.Nông dân

B.Đại địa chủ phong kiến

C.Tư sản

D.Công nhân

Câu 27. Dưới ách cai trị của Pháp giai cấp Tư sản dân tộc có thái độ như thế nào?

A.Kiên định quyết tâm chống Pháp

B.Có tinh thần đấu tranh triệt để cho phong trào giải phóng dân tộc.

C.Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp

D.Theo Pháp, không có tinh thần chống Pháp.

Câu 28. Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải nhằm mục đích gì?

A.Phục vụ cho quân sự, vận chuyển hàng hóa

B.Phục vụ cho quân sự

C.Phục vụ cho nhu cầu đi lại, di chuyển của mọi người

D.Phục vụ cho sự phát triển của Việt Nam

Câu 29. Trong xã hội Việt Nam tồn tại mấy mâu thuẫn?

A.Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với Pháp

B.Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

C.Mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân, công nhân với tư sản

D.Mâu thuẫn dân tộc giữa dân tộc Việt Nam và Pháp. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội giữa địa chủ với nông dân, công nhân với tư sản.

Câu 30. Thái độ chính trị của giai cấp tiểu tư sản như thế nào?

A.Có ý thức dân tộc, có tinh thần chống Pháp

B.Dễ thỏa hiệp, không kiên định chống Pháp.

C.Theo Pháp,không có tinh thần chống Pháp.

D.Không theo Pháp, nhưng cũng không chống Pháp.

Câu 31. Sau cuộc khai thác xã hội Việt Nam xuất hiện giai cấp tầng lớp nào?

A.Công nhân, nông dân, Tư sản

B.Công nhân, Tư sản, Tiểu tư sản

C.Địa chủ, công nhân, Tư sản

D.Địa chủ, công nhân, Tiểu tư sản

Câu 32. Tuyến đường sắt đầu tiên được Pháp xây dựng là tuyến đường nào?

A.Tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho

B.Tuyến đường sắt Sài Gòn - Vĩnh Long

C.Tuyến đường sắt Mỹ Tho - Vĩnh Long

D.Tuyến đường sắt Sài Gòn - Hà Nội

Câu 33. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của Pháp Việt Nam trở thành nước như thế nào?

A.Vẫn duy trì chế độ phong kiến

B.Việt Nam trở thành nước Tư bản nhưng vẫn duy trì chế độ phong kiến lạc hậu.

C.Việt Nam trở thành một nước Tư Bản

D.Việt Nam từ nước phong kiến chuyển sang nước nửa thuộc nửa phong kiến

Câu 34. Tính đến năm 1914, số lượng công nhân ở nước ta có khoảng

A. 3 vạn người.

B. 4 vạn người.

C. 5 vạn người.

D. 6 vạn người.

Câu 35. Đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam có những hình thức đấu tranh như

A. bãi công có tổ chức

B. đấu tranh tự phát, đòi các quyền lợi về kinh tế và tham gia vào một số cuộc bạo động vũ trang chống Pháp

C. lập ra chính đảng để lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

D. liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế quốc.

Câu 36. Tình cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là :

A. bị đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, đời sống vô cùng khó khăn.

B. đại đa số nông dân vẫn có ruộng đất để cày cấy nhưng do mất mùa liên tiếp nên cuộc sống khó khăn.

C. nông dân có ruộng, lại có nghề phụ nên đời sống tương đối no đủ.

D. nông dân được hưởng cuộc sống tự do, không bị đế quốc và phong kiến áp bức.

Câu 37. Vì sao thực dân Pháp không chú trọng đầu tư khai thác công nghiệp nặng?

A. Pháp không đủ điều kiện khoa học kĩ thuật

B. pháp đã đầu tư hết vốn vào các ngành khác

C. Đây là ngành có vốn đầu tư lớn và khó thu lại lợi nhuận

D. Nước ta thiếu những quặng kim loại để phục vụ phát triển công nghiệp nặng

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 20D
Câu 2BCâu 21C
Câu 3CCâu 22B
Câu 4ACâu 23C
Câu 5ACâu 24B
Câu 6ACâu 25A
Câu 7CCâu 26B
Câu 8DCâu 27C
Câu 9BCâu 28A
Câu 10CCâu 29D
Câu 11DCâu 30A
Câu 12BCâu 31B
Câu 13BCâu 32A
Câu 14DCâu 33D
Câu 15BCâu 34C
Câu 16DCâu 35B
Câu 17CCâu 36A
Câu 18DCâu 37C
Câu 19DCâu 38A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X