Crom(III) oxit là?

Xuất bản: 19/07/2023 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Crom(III) oxit là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Crom(III) oxit là oxit lưỡng tính.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

Các chất là hiđroxit lưỡng tính: Zn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2.

=> cả 3 đáp án đều đúng.

Oxit lưỡng tính là:

Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
Những oxit kim loại có khả năng tạo muối khi tác dụng với axit (hoặc oxit axit) cũng như khi tác dụng với bazơ (hoặc oxit bazơ) gọi là oxit lưỡng tính.

Cho dãy các oxit: Al2O3, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các oxit: Al2O3, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy là 3 oxit Al2O3, Cr2O3.

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

Hai chất đều là hiđroxit lưỡng tính là Cr(OH)3 và Al(OH)3

Cho các nhận định sau:

(a) Kim loại Al có tính lưỡng tính vì Al tan được trong các dung dịch axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là chất lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit.

Số nhận định sai là 4.

(a) Sai. Kim loại Al thể hiện tính khử khi phản ứng với axit và kiềm, không có tính lưỡng tính.

(b) Đúng. Cr(OH)3 phản ứng với axit và kiềm.

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

(c) Sai. Công thức của phèn chua là KAl(SO4)2.12H2O.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X