Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau: S:=10; For i:=1 to 4 do S:=S+i;

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau: S:=10; For i:=1 to 4 do S:=S+i; Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Ban đầu S được gán giá trị bằng 10. Sau các vòng lặp S có giá trị là:
Với i=1 → S= 10 + 1= 11
Với i= 2 → S= 11 + 2 = 13
Với i=3 → S= 13 + 3 = 16
Với i=4 → S=16 + 4 = 20

Đáp án: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X