Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Số vòng lặp của bài toán được tính = giá trị cuối - giá trị đầu + 1 = 100 - 1 + 1 =100 vòng.

Đáp án: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X