Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là xuất hiện kết tủa trắng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Ca(HCO3)2 là?

Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Ca(HCO3)2 là dung dịch NaOH.
Dung dịch Na2CO3 không phản ứng với dung dịch NaOH.
Dung dịch Ca(HCO3)2 phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa trắng (là CaCO3)

Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch Na2CO3?

Chất không tác dụng với dung dịch Na2CO3 là KO

Cho dung dịch Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 thì sản phẩm tạo ra là:

Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 thì sản phẩm tạo ra là Na2SO4 , CO2 , Fe(OH)3.
PTHH:
Fe2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 3Na2SO4

Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X là

Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X là CaCl2.
PTHH:
CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + NaCl

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Na2CO3 1M thu dược dung dịch X chứa hai muối. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X, thu dược 35 gam kết tủa. Giá trị của V là

Phương trình phản ứng:
(1) CO2+ H2O+ Na2CO3 → 2NaHCO3
(2)Ca(OH)2+ NaHCO3→CaCO3 ↓+ NaOH+ H2O
(3) Ca(OH)2+ Na2CO3→CaCO3 ↓+ 2NaOH
Nhận xét: C trong CO2 và NaCO3 ban đầu đều chuyển thành kết tủa CaCO3.
Vậy: nCaCO3 = nCO2+ nNa2CO3 ⇒ 0 , 35 = nCO2+ 0 , 2
Tính ra nCO2 = 0 , 15mol . VCO2 = 3 , 3Q

Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dich FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dich FeCl3 sẽ có hiện tượng xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có hiện tượng sủi bọt khí.
Giải thích
Phương trình phản ứng:
2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl
Hiện tượng có sủy bọt khí CO2 và xuất hiện kết tủa màu đỏ nâu Fe(OH)3

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X