Trắc nghiệm hóa 11 bài 6: Bài thực hành 1

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 6 có đáp án trong bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Câu 3. Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là

A. xuất hiện kết tủa vàng

B. xuất hiện kết tủa trắng.

C. xuất hiện bọt khí không mầu.

D. xuất hiện bọt khí màu nâu đỏ.

Câu 4. Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

A. chỉ thu được dung dịch trong suốt không màu.

B. chỉ thu được dung dịch trong suốt màu xanh lam.

C. Xuất hiện bọt khí không màu.

D. Xuất hiện bọt khí màu lục.

Câu 5. Nhỏ phenolphtalein vào dung dịch NaOH loãng. Nhỏ tiếp từ từ dung dịch HCl loãng dến dư. Hiện tượng xảy ra là

A. dung dịch từ màu xanh dần chuyển thành màu hồng.

B. dung dịch từ màu hồng dần chuyển thành màu xanh.

C. dung dịch từ màu xanh chuyển thàng không màu.

D. dung dịch từ màu hồng chuyển thành không màu

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 6: Bài thực hành 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 4C
Câu 2CCâu 5D
Câu 3B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X