Trắc nghiệm hóa 11 bài 6: Bài thực hành 1

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 6 có đáp án trong bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Câu 1. Đặt một mẩu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M. Màu sắc của mẩu giấy quỳ tím sau khi nhỏ dung dịch là
Câu 2. Đặt ba mẩu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ. Lần lượt nhỏ lên mỗi mẩu giấy đó một giọt dung dịch tương ứng :CH3COOH 0,10M ; NH3 0,10M và NaOH 0,10M. Màu sắc của ba mẩu giấy quỳ tím sau khi nhỏ dung dịch lần lượt là
Câu 3. Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là
Câu 4. Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là
Câu 5. Nhỏ phenolphtalein vào dung dịch NaOH loãng. Nhỏ tiếp từ từ dung dịch HCl loãng dến dư. Hiện tượng xảy ra là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 6: Bài thực hành 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 4C
Câu 2CCâu 5D
Câu 3B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X