Các tế bào con tạo ra qua nguyên phân có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các tế bào con tạo ra qua nguyên phân có bộ NST như thế nào so với tế bào mẹ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kết thúc quá trình nguyên phân từ 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n→2 tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ có bộ NST 2n

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X