Trắc nghiệm Sử 12 bài 26 : Việt Nam từ 1956 đến 2000

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 26 lịch sử 12 Việt Nam từ 1956 đến 2000 có đáp án.

Câu 1. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới ?
Câu 2. Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là gì ?
Câu 3. Khi nào Việt Nam có gạo để xuất khẩu ?
Câu 4. Tính đến năm 1986, Đảng ta đã có bao nhiêu Cương lĩnh ?
Câu 5. Thành tựu về kinh tế đối ngoại từ năm 1986 – 1990?
Câu 6. Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới?
Câu 7. Đường lối đổi mới được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng ? Thời gian ?
Câu 8. Thành tựu của việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1991 - 1995)?
Câu 9. Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Đại hội Đảng : "Đẩy mạnh công cuộc đổi mới ... , tiếp tục phát triển nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần".
Câu 10. Thành tựu của hoạt động xuất khẩu, trong kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 ?
Câu 11. Ba mặt hàng chủ lực xuất khẩu của nước ta trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000 là:
Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Việt Nam muốn ... với các quốc gia trên thế giới”
Câu 13. Thời điểm Việt Nam – Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao ?
Câu 14. Điền những từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là............
Câu 15. Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?
Câu 16. Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới?
Câu 17. Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội nào của Đảng?
Câu 18. Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?
Câu 19. Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI?
Câu 20. Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đổi mới toàn diện và đồng bộ nhưng quan trọng nhất là đổi mới trên lĩnh vực nào?
Câu 21. Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?
Câu 22. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phảỉ làm gì?
Câu 23. Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu nhất?

đáp án Trắc nghiệm Sử 12 bài 26 : Việt Nam từ 1956 đến 2000

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13C
Câu 2DCâu 14B
Câu 3ACâu 15D
Câu 4CCâu 16D
Câu 5BCâu 17D
Câu 6DCâu 18D
Câu 7DCâu 19D
Câu 8DCâu 20C
Câu 9BCâu 21D
Câu 10CCâu 22B
Câu 11DCâu 23B
Câu 12A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X