Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 19

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 19 có đáp án

Câu 1. Chọn câu phát biểu sai

A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.

B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.

C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.

D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên

Câu 2. Làm lạnh một lượng nước từ 100⁰C về 50⁰C. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nước thay đổi như thế nào?

A. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều tăng.

B. Ban đầu khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm sau đó bắt đầu tăng

C. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều giảm

D. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều không đổi.

Câu 3. Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng trong hai bình là như nhau. Đặt hai bình vào trong cùng một chậu nước nóng thì thấy mực nước trong bình A dâng cao hơn bình B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất lỏng chứa trong hai bình?

A. Chất lỏng ở hai bình giống nhau nhưng nhiệt độ của chúng khác nhau.

B. Chất lỏng ở hai bình khác nhau, nhiệt độ của chúng khác nhau.

C. Hai bình A và B chứa cùng một loại chất lỏng

D. Hai bình A và B chứa hai loại chất lỏng khác nhau.

Câu 4. Đun nóng một lượng nước đá từ 0⁰C đến 100⁰C. Khối lượng và thể tích lượng nước đó thay đổi như thế nào?

A. Khối lượng không đổi, ban đầu thể tích giảm sau đó tăng.

B. Khối lượng không đổi, thể tích giảm

C. Khối lượng tăng, thể tích giảm

D. Khối lượng tăng, thể tích không đổi

Câu 6. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nước trong hồ ở các xứ lạnh? Về mùa đông, ở các xứ lạnh

A. nước dưới đáy hồ đóng băng trước

B. nước ở giữa hồ đóng băng trước

C. nước ở mặt hồ đóng băng trước

D. nước trong hồ đóng băng cùng một lúc.

Câu 7. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt .........

A. giống nhau

B. không giống nhau

C. tăng dần lên

D. giảm dần đi

Câu 8. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng?

A. Chất lỏng co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm.

B. Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm

C. Chất lỏng không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi

D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng khi nhiệt độ thay đổi.

Câu 9. Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng, người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ:

A. thể tích của nước tăng nhiều hơn thể tích của bình.

B. thể tích của nước tăng ít hơn thể tích của bình

C. thể tích của nước tăng, của bình không tăng

D. thể tích của bình tăng trước, của nước tăng sau và tăng nhiều hơn.

Câu 10. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4oC?

A. Khối lượng riêng nhỏ nhất

B. Khối lượng riêng lớn nhất

C. Khối lượng lớn nhất

D. Khối lượng nhỏ nhất

Câu 11. Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn c

B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4⁰C

C. Thể rắn, nhiệt độ bằng 0⁰C

D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100⁰C

Câu 15. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây?

A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

B. Chất lỏng co lại khi nóng lên và nở ra khi lạnh đi

C. Chất lỏng không bị dãn nở vì nhiệt

D. Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ thay đổi so với nhiệt độ ban đầu

Câu 16. Chọn phát biểu sai:

A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên

B. Chất lỏng co lại khi lạnh đi

C. Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau

D. Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt như nhau

Câu 17. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng.

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.

C. Thể tích của chất lỏng tăng.

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng.

Câu 18. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Khối lượng của chất lỏng giảm

D. Khối lượng của chất lỏng tăng

Câu 19. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi làm lạnh một chất lỏng? Chọn phát biểu sai.

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng của chất lỏng không đổi

C. Thể tích của chất lỏng giảm

D. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

Câu 20. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thuỷ tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng

Câu 21. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi làm lạnh một lượng chất lỏng này trong một bình thuỷ tinh?

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng

Câu 22. Nhận định nào sau đây đúng? Khi đun nóng một lượng nước từ 20⁰C đến 90⁰C khi đó:

A. Khối lượng của nước tăng.

B. Khối lượng tăng, thể tích tăng.

C. Khối lượng không đổi, thể tích tăng.

D. Khối lượng riêng không thay đổi.

Câu 23. Nhận định nào sau đây sai? Khi đun nóng một lượng nước từ 20⁰C đến 90⁰C khi đó:

A. Khối lượng của nước không đổi.

B. Khối lượng tăng, thể tích tăng.

C. Khối lượng không đổi, thể tích tăng.

D. Khối lượng riêng giảm.

Câu 24. Nhận định nào trên đây đúng? Khi làm một lượng nước từ 100⁰C giảm xuống 10⁰C khi đó:

A. Khối lượng tăng, thể tích giảm

B. Khối lượng không đổi, thể tích tăng

C. Khối lượng riêng giảm, thể tích giảm

D. Khối lượng riêng tăng, thể tích giảm

Câu 25. Nhận định nào trên đây sai? Khi làm một lượng nước từ 100⁰C giảm xuống 10⁰C khi đó:

A. Khối lượng không đổi

B. Khối lượng không đổi, thể tích giảm

C. Khối lượng riêng giảm thể tích giảm

D. Khối lượng riêng tăng, thể tích giảm

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 2 bài 19

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 15 A
Câu 2 A Câu 16 D
Câu 3 D Câu 17 C
Câu 4 A Câu 18 B
Câu 5 C Câu 19 D
Câu 6 C Câu 20 B
Câu 7 B Câu 21 A
Câu 8 B Câu 22 C
Câu 9 D Câu 23 B
Câu 10 B Câu 24 D
Câu 11 B Câu 25 C
Câu 12 C Câu 26 B
Câu 13 A Câu 27 B
Câu 14 C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X