Nhận định nào trên đây đúng? Khi làm một lượng nước từ 100⁰C giảm xuống 10⁰C khi

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận định nào trên đây đúng? Khi làm một lượng nước từ 100⁰C giảm xuống 10⁰C khi đó:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án D
Ta có:
+ Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi
+ m=DV
Khối lượng chất lỏng không thay đổi
⇒ Khi làm một lượng nước từ 100⁰C giảm xuống 10⁰C khi đó:
+ Khối lượng của lượng nước đó không đổi
+ Thể tích của lượng nước đó giảm đi (do nhiệt độ giảm) ⇒ khối lượng riêng tăng lên

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X