Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 34 hóa 12 - Crom và hợp chất của crom có đáp án

Câu 1. Crom không phản ứng với chất nào sau đây ?

A. dung dịch $H _{2} SO _{4}$ loãng, đun nóng

B. dung dịch NaOH đậc, đun nóng

C. dung dịch $HNO _{3}$ đặc, đun nóng

D. dung dịch $H _{2} SO _{4}$ đặc, đun nóng

Câu 3. Phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. $2 Cr +3 F _{2} \rightarrow 2 CrF _{3}$

B. $2 Cr +3 Cl _{2} \stackrel{\text { to }}{\rightarrow} 2 CrCl _{3}$

C. $Cr + S \stackrel{ t ^{\circ}}{\rightarrow} CrS$

D. $2 Cr + N _{2} \stackrel{ t ^{9}}{\rightarrow} 2 CrN$

Câu 4. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

A. $Cr ( OH )_{2}$

B. $Cr _{2} O _{3}$

C. $Cr ( OH )_{3}$

D. $Al _{2} O _{3}$

Câu 9. Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim

A. Ở nhiệt độ thường crom chỉ phản ứng với flo

B. Ở nhiệt độ cao, oxi sẽ oxi hoá crom thành Cr (VI)

C. Lưu huỳnh không phán ứng được với crom

D. Ở nhiệt độ cao, clo sẽ oxi hoá crom thành Cr (II).

Câu 10. Sản phẩm của phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. $2 Cr + KClO _{3} \rightarrow Cr _{2} O _{3}+ KCl$

B. $2 Cr +3 KNO _{3} \rightarrow Cr _{2} O _{3}+3 KNO _{2}$

C. $2 Cr +3 H _{2} SO _{4} \rightarrow Cr _{2}\left( SO _{4}\right)_{3}+3 H _{2}$

D. $2 Cr + N _{2} \rightarrow 2 CrN$

Câu 11. Phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. $2 CrO _{3}+2 NH _{3} \stackrel{ t ^{\circ}}{\rightarrow} Cr _{2} O _{3}+ N _{2}+3 H _{2} O$

B. $4 CrO _{3}+3 C \stackrel{\text { to }}{\rightarrow} 2 Cr _{2} O _{3}+3 CO _{2}$

C. $4 CrO _{3}+ C _{2} H _{5} OH \stackrel{\text { to }}{\rightarrow} 2 Cr _{2} O _{3}+2 CO _{2}+3 H _{2} O$

D. $2 CrO _{3}+ SO _{3} \stackrel{ t ^{\circ}}{\rightarrow} Cr _{2} O _{7}+ SO _{2}$

Câu 12. Sục khí $Cl _{2}$ vào dung dịch $CrCl _{3}$ trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

A. $NaCrO _{2}, NaCl , H _{2} O$

B. $Na _{2} CrO _{4}, NaClO , H _{2} O$

C. $NaCrO _{2}, NaCl , NaClO , H _{2} O$

D. $Na _{2} CrO _{4}, NaCl , H _{2} O$

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9A
Câu 2ACâu 10C
Câu 3CCâu 11D
Câu 4ACâu 12D
Câu 5DCâu 13A
Câu 6ACâu 14D
Câu 7ACâu 15D
Câu 8BCâu 16A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X