Trắc nghiệm Hóa 10 bài 39: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 39 gồm các câu hỏi về luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Hóa học.

Câu 1. Cho phản ứng hóa học: A + B → C. Nồng độ ban đầu của A là 1 mol/l, của B là 0,8 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của B chỉ còn 20% nồng độ ban đầu. Tốc độ trung bình của phản ứng là
Câu 2. Cân bằng phản ứng H2 + I2 ⇆ 2HI (ΔH ‹ 0) được thiết lập ở toC khi nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là [H2] = 0,8 mol/l; [I2] = 0,6 mol/l ; [HI] = 0,96 mol/l. Hằng số K có giá trị là :
Câu 3. Xét phản ứng : 2NO2 (k) ⇆ N2O4 (k). Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí thu được so với H2 ở nhiệt độ t1 là 27,6; ở nhiệt độ t2 là 34,5 (t1 > t2). Có 3 ống nghiệm đựng khí NO2 (có nút kín). Sau đó : Ngâm ống thứ nhất vào cốc nước đá; ngâm ống thứ hai vào cốc nước sôi; ống thứ ba để ở điều kiện thường. Một thời gian sau, ta thấy :
Câu 4. Trong bình kín dung tích 1 lít, người ta cho vào 5,6 gam khí CO và 5,4 gam hơi nước. Phản ứng xảy ra là: CO + H2O ⇆ CO2 + H2. Ở 850oC hằng số cân bằng của phản ứng trên là 1. Nồng độ mol của CO và H2O khi đạt đến cân bằng lần lượt là :
Câu 5. Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇆ 2NO2 (k) ở $25^oC$. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2
Câu 6. Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2 (k) + 3H2 (k) ⇆ 2NH3 (k) (ΔH = –92kJ). Yếu tố không giúp tăng hiệu suất tổng hợp amoniac là :
Câu 7. Cho cân bằng : 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là :
Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 9. Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k)

Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?
Câu 10. Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì
Câu 11. Xét phản ứng trong quá trình luyện gang:

Fe2O3 (r) + 3CO (kk) → 2Fe (r) + 3CO2 (k); ΔH > 0

Có các biện pháp:

Tăng nhiệt đô phản ứng

Tăng áp suất chung của hệ

Giảm nhiệt độ phản ứng

Tăng áp suất CO

Trong các biện pháp trên, có bao nhiêu biện pháp làm tăng hiệu suất của phản ứng?
Câu 12. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào phù hợp với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng?

đáp án Trắc nghiệm Hóa 10 bài 39: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7B
Câu 2CCâu 8C
Câu 3BCâu 9C
Câu 4ACâu 10C
Câu 5BCâu 11B
Câu 6ACâu 12D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X