Phát biểu nào sau đây đúng?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu đúng là chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X