Trắc nghiệm Hóa 10 bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 34 gồm các câu hỏi về luyện tập oxi và lưu huỳnh giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Hóa học.

Câu 1. Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
Câu 2. Cho các chất: HI, H2S, C, CaCO3, Fe3O4, FeO, Al và Fe2O3. Trong các chất đã cho, số chất có thể bị oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đăc, nóng là
Câu 3. Oxi hóa hoàn toàn 10,8 gam kim loại X trong khí O2 (dư), thu được 20,4 gam oxit kim loại. X là kim loại
Câu 4. Đun nóng 11,2 gam bột sắt với 9,6 gam bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào dung dịch HCl dư, thu được khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào lượng dư dung dịch Pb(NO3)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít H2S (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 100 gam dung dịch NaOH 12% thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của muối trong X là
Câu 6. Để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch BaCl2 2M cần 500 ml dung dịch Na2SO4 a (mol/l). Giá trị của a là
Câu 7. Dẫn V lít khí SO2 (đktc) vào lượng dư dung dịch Br2, thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào X, thu được 23,3 gam kết tủa. Giá trị của V là
Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp Cu và Fe vào lượng dư dung dịch H2SO4 đăc, nong, thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp đầu là
Câu 9. Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là
Câu 10. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 12 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hợp X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 3,36 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
Câu 11. Trong công nghiệp, người ta điều chế oxi bằng cách
Câu 12. Cho phương trình hóa học: aS + bH2SO4 (đặc) → cSO2 ↑ + dH2O. Tỉ lệ a:b là
Câu 13. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
Câu 14. Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có khí nào sau đây?
Câu 15. Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ cần dùng thuốc thử là
Câu 16. Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch

đáp án Trắc nghiệm Hóa 10 bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9B
Câu 2CCâu 10A
Câu 3ACâu 11D
Câu 4BCâu 12D
Câu 5CCâu 13C
Câu 6BCâu 14A
Câu 7DCâu 15D
Câu 8ACâu 16C

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X