Cân bằng phản ứng H2 + I2 ⇆ 2HI (ΔH ‹ 0) được thiết lập ở toC khi nồng độ các

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cân bằng phản ứng H2 + I2 ⇆ 2HI (ΔH ‹ 0) được thiết lập ở toC khi nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng là [H2] = 0,8 mol/l; [I2] = 0,6 mol/l ; [HI] = 0,96 mol/l. Hằng số K có giá trị là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hằng số K có giá trị là :K = [HI]2/[H2].[I2] = 1,92

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X