Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?

Hoàng Việt |  16/10/2020 112

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng? thuộc bộ đề Trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Trong các tập thể: Nhân dân trong khu dân cư, Người Việt Nam ở nước ngoài, Tổ học tập và Trường học, tập thể nào không phải là cộng đồng?

TRẢ LỜI
Tập thể không phải là cộng đồng là tổ học tập.

Cộng đồng là gì? Vai trò của cộng đồng với cuộc sống con người.

Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.

Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người: Cộng đồng là môi trường xã hội để cá nhân lên kết gắn bó với nhau tạo nên đời sống của mình và cộng đồng
  • Chăm lo cuộc sống của cá nhân.
  • Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển.
  • Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ.
  • Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng.
XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: C
Câu hỏi liên quan
Hợp tác phải dựa trên yếu tố nào dưới đây:

A. Tự giác, tự lực, tự chủ.

B. Tự nguyện, bình đẳng.

C. Cần cù, sáng tạo.

D. Nhiệt tình, chân thành.

Phong tục nào sau đây thể hiện lối sống nhân nghĩa của dân tộc ta:

A. Xông đất đầu năm

B. Đi lễ chùa đầu năm.

C. Ăn trầu.

D. Cúng giỗ ông bà.

Mỗi người là một thành viên, một tế bào

A. C. Của thời đại.

B. . Của cộng đồng

C. B. Của Nhà nước.

D. D. Của nền kinh tế đất nước.

Hành vi, việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

A. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

B. Nhân ái, thương yêu con người.

C. Giúp đỡ người khác để tạo tiếng tốt cho bản thân.

D. Sẵn sang giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, khó khăn.

Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?

A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.

B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.

C. Sống vô tư trong cộng đồng.

D. Sống giữ mình trong cộng đồng.

Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh:

A. Bàn bạc với nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học.

B. Cùng nhau thảo luận bài tập nhóm.

C. Hai người hát chung một bài.

D. Hai người mắng một người.

Biểu hiện của không liêm khiết là?

A. Giả làm người khuyết tật đi ăn xin.

B. Đút tiền cho cán bộ xã để làm hồ sơ hộ nghèo.

C. Bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân.

D. Cả A, B, C.

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X