Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 18 : Máy tăng âm

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 18 Máy tăng âm có đáp án

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng:
Câu 2. Có mấy phương pháp truyền thông tin?
Câu 3. Môi trường truyền dẫn:
Câu 4. Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin qua không gian là:
Câu 5. Đâu là sơ đồ khối của phần phát thông tin?
Câu 6. Sơ đồ khối phần phát thông tin là:
Câu 7. Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin?
Câu 8. Tín hiệu đã phát đi được thu, nhận bằng thiết bị?
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 18 : Máy tăng âm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 B
Câu 2 B Câu 7 C
Câu 3 D Câu 8 A
Câu 4 B Câu 9 D
Câu 5 A Câu 10 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X