Giải đề thi thử tốt nghiệp môn Lịch sử lần 1 THPT Như Xuân

Giải đề thi thử tốt nghiệp môn Lịch sử lần 1 THPT Như Xuân với hướng dẫn cách giải và các dạng bài tập xoay quanh kiến thức đã học.

Câu 1. Mâu thuẫn sâu sắc nhất trong xã hội Việt Nam thời kì 1930-1931 bấy giờ là
Câu 2. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2–1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?
Câu 3. Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì?
Câu 4. Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào được đây không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?
Câu 5. Nguyên nhân có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN và Liên Xô ở Đông Âu là
Câu 6. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thể hiện như thế nào?
Câu 7. Đầu 1950, Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương chứng tỏ
Câu 8. N.Manđêla có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi
Câu 9. Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
Câu 10. Nhận xét như thế nào về việc xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7 – 1936)?
Câu 11. Mục tiêu của ta trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950, ngoại trừ
Câu 12. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc Pháp ở Việt Nam có điểm gì mới?
Câu 13. Hai khẩu hiệu chính trị mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là.
Câu 14. Năm 1975 nhân dân các nước ở Châu Phi đã hoàn thành công cuộc đấu tranh
Câu 15. Sự kiện nào sau đây mở ra một chương mới cho chính sách “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam?
Câu 16. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vì
Câu 17. Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
Câu 18. Trong những năm 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với họat động của Nguyễn Ái Quốc?
Câu 19. Cách mạng tháng Tám 1945 đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít của thế giới là vì
Câu 20. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy” là nội dung của văn kiện nào dưới đây?
Câu 21. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ so với kinh tế Tây Âu và Nhật Bản là gì?
Câu 22. Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946)?
Câu 23. Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây?
Câu 24. Việc Liên Xô là một trong năm nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ quốc tế?
Câu 25. Nhận xét nào dưới đây là đúng với tác động chủ trương “vô sản hóa” đối với phong trào công nhân?
Câu 26. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?
Câu 27. Khó khăn cơ bản nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt sau cách mạng tháng Tám 1945?
Câu 28. Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là gì?
Câu 29. Biện pháp cơ bản nào dưới đây của Chính phủ đã kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945?
Câu 30. Lí giải nguyên nhân vì sao từ những năm 80 trở đi, mối quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô chuyển sang đối thoại và hòa hoãn?
Câu 31. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng là gì?
Câu 32. Điểm khác biệt trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ với các nước Đông Nam Á là gì?
Câu 33. Nhà thơ Chế Lan Viên viết: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười". Câu thơ đó nói lên cảm xúc của Nguyễn Ái Quốc trong hoàn cảnh nào?
Câu 34. Biến động nào của tình hình thế giới những năm 1989 - 1991 tạo bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh?
Câu 35. Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 – 1931 dần đạt tới đỉnh cao?
Câu 36. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
Câu 37. Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh”?
Câu 38. Vì sao nói "Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh"?
Câu 39. Việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu (EURO) ở nhiều nước EU có tác dụng quan trọng gì?
Câu 40. Thành tựu nào được xem là quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong giai đoạn 1950 - 1973?

đáp án Giải đề thi thử tốt nghiệp môn Lịch sử lần 1 THPT Như Xuân

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21D
Câu 2DCâu 22A
Câu 3ACâu 23A
Câu 4ACâu 24B
Câu 5BCâu 25D
Câu 6CCâu 26B
Câu 7ACâu 27D
Câu 8DCâu 28D
Câu 9DCâu 29D
Câu 10CCâu 30D
Câu 11ACâu 31D
Câu 12BCâu 32D
Câu 13CCâu 33D
Câu 14CCâu 34B
Câu 15DCâu 35A
Câu 16DCâu 36D
Câu 17BCâu 37A
Câu 18BCâu 38C
Câu 19CCâu 39C
Câu 20CCâu 40A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X