Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 số 7 (có đáp án)

Bộ đề số 7 luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh học có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Sự mở khí khổng ngoài vai trò thoát hơi nước cho cây, còn có ý nghĩa

A. Giúp lá nhận $CO _{2}$ để quang hợp.

B. Để khí oxi khuếch tán từ không khí vào lá.

C. Tạo lực vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến các cơ quan khác.

D. Giúp lá dễ hấp thu ion khoáng từ rễ đưa lên.

Câu 3. Khi nói về tiêu hóa của động vật đơn bào, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Một số loài tiêu hóa nội bào, một số loài tiêu hóa ngoại bào

B. Vừa có tiêu hóa cơ học, vừa có tiêu hóa hóa học

C. Quá trình tiêu hóa diễn ra trong không bào tiêu hóa, sử dụng enzim từ bào quan lizôxôm

D. Quá trình tiêu hóa thức ăn được diễn ra ở bào quan ti thể

Câu 4. Khi nói về chu trình cacbon, phát biểu nào sau đây sai?

A. Không phải tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín

B. Trong quần xã, hợp chất cacbon được trao đổi thông qua chuỗi và lưới thức ăn

C. Khí CO2 trở lại môi trường hoàn toàn do hoạt động hô hấp của động vật

D. Cacbon từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật chủ yếu thông qua quá trình quang hợp

Câu 7. Vùng điều hoà là vùng

A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin

B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã

C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã

D. mang thông tin mã hoá các axit amin

Câu 8. Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi

A. Ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể.

B. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối.

C. Ở một trong số tính trạng mà nó chi phối.

D. Ở một tính trạng.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng về hệ sinh thái?

A. Trong hệ sinh thái, năng lượng được sử dụng lại, còn vật chất thì không.

B. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn.

C. Trong hệ sinh thái, nhóm loài cỏ sinh khối lớn nhất là sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất.

D. Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua mỗi bậc dinh dưỡng.

Câu 18. Cônsixin gây đột biến đa bội vì trong quá trình phân bào nó cản trở

A. việc tách tâm động của các nhiễm sắc thể kép.

B. màng tế bào phân chia.

C. sự hình thành thoi vô sắc.

D. nhiễm sắc thể tập trung trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Câu 21. Hoocmôn ra hoa có tên gọi là gì?

A. Xitôkinin

B. Carôtenôit

C. Florigen

D. Phitôcrôm

Câu 22. Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong operon Lac ở E.colikhông hoạt động?

A. Khi trong tế bào không có lactose

B. Khi môi trường có hoặc không có lactose

C. Khi môi trường có nhiều lactose

D. Khi trong tế bào có lactose

Câu 25. Vai trò của kali đối với thực vật là:

A. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim

B. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

C. Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.

D. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tiêu hóa ở động vật?

A. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa cơ học trong túi tiêu hóa

B. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào

C. Ống tiêu hóa phân hóa thành các bộ phận khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau như tiêu hóa cơ học, tiêu hóa hóa học, hấp thụ thức ăn

D. Túi tiêu hóa không có sự chuyên hóa về chức năng như ống tiêu hóa

Câu 34. Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’

B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 3’→5’

C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’→5’

D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 5’→3’

Câu 39. Hình bên mô tả 2 dạng hệ tuần hoàn ở động vật, cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng?

Hình bên mô tả 2 dạng hệ tuần hoàn ở động vật, cho biết phát biểu nào dưới đây hình ảnh

A. Hình A là dạng hệ tuần hoàn kín, hình B là dạng hệ tuần hoàn hở.

B. Động vật đơn bào trao đổi chất theo dạng hệ tuần hoàn A.

C. Ở dạng hệ tuần hoàn A, máu chảy trong động mạch dưới áp lực trung bình, với tốc độ tương đối nhanh.

D. Các động vật có hệ tuần hoàn dạng B, tế bào trao đổi chất với máu qua thành mao mạch.

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh năm 2021 số 7 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2BCâu 22A
Câu 3CCâu 23D
Câu 4CCâu 24B
Câu 5ACâu 25D
Câu 6DCâu 26B
Câu 7CCâu 27A
Câu 8BCâu 28B
Câu 9CCâu 29D
Câu 10BCâu 30B
Câu 11BCâu 31C
Câu 12BCâu 32D
Câu 13DCâu 33D
Câu 14DCâu 34A
Câu 15BCâu 35D
Câu 16CCâu 36D
Câu 17BCâu 37A
Câu 18CCâu 38D
Câu 19CCâu 39D
Câu 20ACâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X