Biết rằng phương trình log 3(x2 - 2020x) = 2021 có 2 nghiệm x1,,,x2. Tính tổng

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biết rằng phương trình ${\log _3}({x^2} - 2020x) = 2021$ có 2 nghiệm ${x_1},\,\,{x_2}$. Tính tổng ${x_1} + {x_2}$.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X