Review Unit 3 lớp 10 Friends Global

Xuất bản: 27/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Review Unit 3 lớp 10 Friends Global trang 45 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 3 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Review Unit 3 - On screen thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Review Unit 3 lớp 10 Friends Global

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 45 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Reading

Câu hỏi: Read the following passage and circle True (T), False (F) or Doesn't say (DS). (Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn Đúng (T), Sai (F) hoặc Không được đề cập (DS))

1. What makes The Avengers different from other superhero films is its clever script.

2. The superheroes in The Avengers are the most powerful.

3. Tesseract, a weapon stolen by Loki’s team, can be used to destroy the Earth.

4. There are a lot of battle scenes in The Avengers.

5. Some lines in the script make the audience laugh.

6. The audience enjoys watching superheroes cooperate in an effort to save the world.

Tạm dịch:

1. Điều làm nên sự khác biệt của The Avengers so với các phim siêu anh hùng khác chính là kịch bản thông minh của nó.

2. Các siêu anh hùng trong The Avengers là mạnh nhất.

3. Tesseract, một vũ khí bị đánh cắp bởi đội Lokis, có thể được sử dụng để phá hủy Trái đất.

4. Có rất nhiều cảnh chiến đấu trong The Avengers.

5. Một số câu thoại trong kịch bản khiến khán giả bật cười.

6. Khán giả thích thú khi xem các siêu anh hùng hợp tác trong nỗ lực giải cứu thế giới.

Gợi ý đáp án:

1. F

2. DS

3. T

4. DS

5. T

6. T

Tạm dịch:

Biệt đội siêu anh hùng

Các siêu anh hùng rất phổ biến: mọi người yêu thích những bộ phim như The Amazing Spider Man, Batman Begins, Thor và Captain America. Tất cả đều tuyệt vời, nhưng theo tôi The Avengers là bộ phim siêu anh hùng hay nhất vì nó khác biệt. Các siêu anh hùng thường là những người cô đơn - họ tự mình giải cứu thế giới. Đây không phải là cách mọi thứ hoạt động trong The Avengers. Loki là một nhân vật xấu trong phim, và anh ta cũng là anh trai của Thor. Phim bắt đầu khi Loki và đội quân hùng mạnh của hắn đánh cắp khối Tesseract. Đây là một nguồn năng lượng, và Loki có thể sử dụng nó để phá hủy Trái đất. Nick Fury là một nhân vật tốt, và anh ấy cũng là lãnh đạo của một tổ chức có tên S.H.I.E.L.D. Nick biết rằng anh ấy không đủ mạnh để chiến đấu chống lại Loki - vì vậy anh ấy đã tạo ra một biệt đội siêu anh hùng. Có rất nhiều nhân vật tuyệt vời trong The Avengers. Cảnh chiến đấu cuối cùng giữa biệt đội siêu anh hùng và đội quân của Loki là cảnh hấp dẫn nhất phim. Kịch bản cũng rất thông minh, và có một số câu thoại hài hước của các nhân vật. Ý tưởng ghép các siêu anh hùng lại với nhau thật tuyệt vời và được khán giả yêu thích.

Listening: Review Unit 3 lớp 10 Friends Global

Câu hỏi: You will hear four speakers talk about entertainment. Match sentences A-E with recordings 1-4. There is one extra sentence. (Bạn sẽ nghe bốn người nói về giải trí. Ghép câu A-E với đoạn 1-4. Có một câu bị thừa)

A. We learn about somebody's life. (Chúng ta học về cuộc sống của ai đó)

B. The speaker is making an appointment to competitors. (Người nói đặt hẹn với người dự thi)

C. The speaker is still studying at school. (Người nói vẫn đang học ở trường)

D. We learn about the history of some popular stories. (Chúng ta học về lịch sử của một vài câu chuyện nổi tiếng)

E. The speaker is describing a festival. (Người nói miêu tả một lễ hội)

Tạm dịch:

A. Chúng ta học về cuộc sống của ai đó.

B. Người nói đặt hẹn với người dự thi.

C. Người nói vẫn đang học ở trường.

D. Chúng ta học về lịch sử của một vài câu chuyện nổi tiếng.

E. Người nói miêu tả một lễ hội.

Gợi ý đáp án:

A - 2

B - 1

C- 4

D - 3

Nội dung bài nghe:

1. Can I have your attention please? Could all swimmers taking part in the under-fifteen swimming races please go to reception. We need to know you’re here so please sign name with your coaches. I’d also like to take this opportunities to thank all of you for coming. It’s going to be a great day.

2. Hello and thank you for asking me to your school. I’m going to start by telling you how I became interested in film. I’ve always love the cinema and at first, I thought I wanted to be an actor then I became more interested in what the actors were wearing. I love hstorical films but also science fiction, all the amazing alien costumes . I was good at art school. And I knew the costume design was what I wanted to study when I left school.

3. This week’s topic is Superheroes. It all began in the late 1930 when Superman appeared as the first comic book character with super powers. Many amazing characters followed including one woman who is the first female superhero. In the 1950s, television arrived and Superheroes became less popular, but then, in the 1960, Batman appeared in a TV series and everybody loves Superheroes again. Today, Superheroes are more popular than ever with huge blcokbusters like Iron man and The Advenger.

4. DJ Sam is letting me talk for a moment to OS show. I’m Marthew, and I formed the rock band The Thunder last year with four other guys from year nine. You’ve probably heard this song in show a couple of time  and also hear us practicing at school. We ‘re pretty loud. Unfortunately, Harley, a drummer move to Scotland with his family. So now, we’e looking for a replacement. Please email me if you play drums and you’re interested. DJ Sam will give the address later.

Tạm dịch:

1. Xin vui lòng chú ý? Tất cả các vận động viên bơi lội tham gia các cuộc đua bơi dưới mười lăm tuổi vui lòng đến quầy lễ tân. Chúng tôi cần biết bạn đang ở đây, vì vậy vui lòng ký tên với huấn luyện viên của bạn. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự. Đó sẽ là một ngày tuyệt vời.

2. Xin chào và cảm ơn các bạn đã mời tôi đến trường của bạn. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói cho các bạn biết tôi bắt đầu quan tâm đến phim như thế nào. Tôi luôn yêu thích điện ảnh và lúc đầu, tôi nghĩ mình muốn trở thành một diễn viên, sau đó tôi trở nên quan tâm hơn đến những gì các diễn viên đang mặc. Tôi thích những bộ phim kinh dị nhưng cũng như khoa học viễn tưởng, tất cả những bộ trang phục tuyệt vời của người ngoài hành tinh. Tôi đã học tốt ở trường nghệ thuật. Và tôi biết thiết kế lễ phục là thứ tôi muốn học khi rời ghế nhà trường.

3. Chủ đề của tuần này là Siêu anh hùng. Mọi chuyện bắt đầu vào cuối năm 1930 khi Superman xuất hiện với tư cách là nhân vật truyện tranh đầu tiên có siêu năng lực. Nhiều nhân vật tuyệt vời theo sau bao gồm một phụ nữ là nữ siêu anh hùng đầu tiên. Trong những năm 1950, truyền hình đến và các Siêu anh hùng trở nên ít phổ biến hơn, nhưng sau đó, vào năm 1960, Người dơi xuất hiện trong một bộ phim truyền hình và mọi người lại yêu thích các Siêu anh hùng. Ngày nay, các Siêu anh hùng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với những bộ phim bom tấn khổng lồ như Iron man và The Advenger.

4. DJ Sam đang để tôi nói chuyện trong giây lát với chương trình OS. Tôi là Marthew, và tôi đã thành lập ban nhạc rock The Thunder vào năm ngoái cùng với 4 chàng trai khác từ lớp 9. Có thể bạn đã nghe bài hát này một vài lần trong chương trình và cũng có thể nghe chúng tôi luyện tập ở trường. Chúng tôi khá ồn ào. Thật không may, Harley, một tay trống đã chuyển đến Scotland cùng gia đình. Vì vậy, bây giờ, chúng tôi đang tìm kiếm một người thay thế. Vui lòng gửi email cho tôi nếu bạn chơi trống và bạn quan tâm. DJ Sam sẽ cho địa chỉ sau.

Speaking: Review Unit 3 lớp 10 Friends Global

Câu hỏi: Work in pairs. Read the role-play information for Student A and Student B. Make a list of ideas for your own role and think about ways of suggesting them. Then do the role-play. (Làm việc theo cặp. Đọc thông tin đóng vai của Học sinh A và Học sinh B. Lập danh sách các ý tưởng cho vai diễn của riêng bạn và suy nghĩ về cách đề xuất chúng. Sau đó thực hiện đóng vai.)

Student A

You and a friend want to go to a music event together. Discuss which event to go to with your partner. Suggest asking someone in your family to drive you there. (Bạn và một người bạn muốn đi dự một sự kiện âm nhạc cùng nhau. Bàn luận xem sẽ đến sự kiện nào với bạn của bạn. Gợi ý nhờ ai trong gia đình chở bạn đến đó)

Student B

You and a friend want to go to a music event together. Discuss which event to go to with your partner. Suggest taking public transport. (Bạn và một người bạn muốn đi dự một sự kiện âm nhạc cùng nhau. Bàn luận xem sẽ đến sự kiện nào với bạn của bạn. Đề nghị đi phương tiện công cộng)

Gợi ý đáp án:

Student A: Do you want to go to a music event with me?

Student B: Yes, I love it.

Student A: Do you fancy joining Taylor Swift concert?

Student B: Yesss, that’s my idol. She’s perfect. I love her songs.

Student A: Exactly.

Student B: What about transpotation? Shall we take public transport?

Student A: I’m afraid of traffic jams. I want to arrive early in order to stand near the stage. Why don’t we ask my dad to drive us there?

Student B: That’s agreed then. It sounds exciting!

Student A: Yes. See you later!

Student B: Bye!

Tạm dịch:

Học sinh A: Bạn có muốn đi dự một sự kiện âm nhạc với tôi không?

Học sinh B: Có, tôi thích lắm.

Học sinh A: Bạn có thích tham gia buổi hòa nhạc của Taylor Swift không?

Học sinh B: Có chứ, đó là thần tượng của tôi. Cô ấy thật hoàn hảo. Tôi yêu những bài hát của cô ấy.

Học sinh A: Chính xác.

Học sinh B: Còn về đi lại thì sao? Chúng ta có đi phương tiện công cộng không?

Học sinh A: Tôi e là sẽ tắc đường. Tôi muốn đến sớm để được đứng gần sân khấu. Tại sao chúng ta không nhờ bố tôi chở chúng ta đến đó?

Học sinh B: Đồng ý. Nghe có vẻ thú vị!

Học sinh A: Đúng vậy. Hẹn gặp lại!

Học sinh B: Tạm biệt!

Writing

Câu hỏi: Imagine you went to the cinema last night and are writing to your English friend. Write an informal letter (120-150 words) to them in which you: (Hãy tưởng tượng bạn đã đến rạp chiếu phim tối qua và đang viết thư cho người bạn người Anh của mình. Viết một lá thư thân mật (120-150 từ) cho họ, trong đó bạn:)

- describe the film. (miêu tả bộ phim)

- give your opinion of the film. (đưa ra ý kiến về bộ phim)

- make a suggestion to your friend. (gợi ý cho bạn của bạn)

Gợi ý đáp án:

Dear …,

Last night, I went to the cinema to watch a horror film called “The Conjuring”.

It is definitely worth seeing it. The acting is convincing and there are some thrilling scenes that make everbody at the cinema scream aloud. All above, the special effects are spectacular, which makes the film become more frightening and scary.

I think you shouls go to the cinema to watch the film as soon as possible. I’m sure you’ll like it. Let me know if you are going to see it, we can discuss it!

Anyway, I’d better go now. Write to me soon.

Love,

sign

Tạm dịch:

… thân mến,

Tối qua, tôi đã đến rạp xem phim kinh dị "The Conjuring".

Nó hoàn toàn đáng xem. Diễn xuất rất thuyết phục và có một số cảnh giật gân khiến mọi người có mặt tại rạp chiếu phim phải hét lên. Hơn tất cả là những hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng khiến bộ phim trở nên rùng rợn và đáng sợ hơn.

Tôi nghĩ bạn nên đến rạp xem phim càng sớm càng tốt. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích nó. Hãy cho tôi biết nếu bạn sẽ xem nó, chúng ta có thể thảo luận về nó!

Dù sao thì, tôi phải đi bây giờ. Hồi âm cho tôi sớm nhé.

Yêu quý,

ký tên

Xem thêm các bài học liên quan trong unit 3:

- Kết thúc nội dung Review Unit 3 lớp 10 Friends Global - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Review Unit 3 On screen của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM