Unit 8 lớp 10 Friends Global 8H Writing

Xuất bản: 09/11/2022 - Cập nhật: 10/11/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Friends Global 8H Writing trang 103 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 8 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 8H Writing - Unit 8: Science thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Friends Global 8H Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 103 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Câu hỏi 1. Speaking. Work in pairs. Put the following words/ phrases in order of importance concerning online education. Then compare your ideas with another pair. (Nói. Làm việc theo cặp. Xếp các từ / cụm từ sau theo thứ tự quan trọng liên quan đến giáo dục trực tuyến. Sau đó so sánh ý của bạn với một cặp học sinh khác)

Gợi ý đáp án:

1. lecturer's teaching skills (kỹ năng giảng dạy)

2. active participation (sự chủ động đóng góp)

3. internet connection (kết nối mạng)

4. lecture content (nội dung bài học)

5. devices (thiết bị)

6. timetable (thời gian biểu)

Câu hỏi 2. Read the task and the letter. What problem (s) does the writer have? What does she want the recipient to do? (Đọc bài tập và bức thư. Người viết có (những) vấn đề gì? Cô ấy muốn người nhận làm gì?)

Tạm dịch:

Do hậu quả của đại dịch Covid-19, tất cả các lớp học của bạn giờ chuyển qua trực tuyến. Bạn đang gặp sự cố với kết nối Internet trong khu vực của bạn. Viết một lá thư khiếu nại đến nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Gợi ý đáp án:

- The writer has problem with the Internet connection. She want the recipient to improve the Internet reliability and speed in the area. (Người viết có vấn đề với kết nối mạng. Cô ấy muốn người nhận cải thiện mạng và tốc độ mạng trong khu vực)

Tạm dịch bài đọc:

Thưa ông / bà,

Tôi viết thư để phản anh rằng mạng internet chậm và không ổn định trong khu vực của tôi. Bởi vì tôi hiện đang có các lớp học trực tuyến, tôi truy cập vào các bài giảng và tài liệu bằng Internet, vậy nên tốc độ kết nối mạng vô cùng quan trọng với tôi.

Vấn đề chính của tôi là tín hiệu mạng không đủ mạnh trong ngày. Vì hầu hết các lớp học trực tuyến của tôi diễn ra vào buổi sáng, tôi thường xuyên bị ngắt kết nối khỏi các bài giảng. Không có kết nối internet ổn định, tôi càng ngày càng khó theo dõi lớp học.

Tôi nhận ra rằng rất đắt đỏ để hỗ trợ tất cả các học sinh sinh viên trong thành phố học trực tuyến  vì dịch bệnh. Tuy nhiên, học sinh sinh viên đáng ra được tham gia vào lớp học mà không có bất kỳ sự ngắt quãng nào thay vì dành toàn bộ thời gian để điều chỉnh thiết bị của họ.

Tóm lại, tôi thấy đây là một vấn đề đáng lo. Nếu không có một sự cải thiện đáng kể về độ tin cậy và tốc độ internet trong khu vực này, học sinh trong thành phố của chúng ta sẽ không thể tham dự trực tuyến các lớp học.

Trân trọng,

Lam Anh

Nguyễn Lâm Anh

Câu hỏi 3. Read the Writing Strategy. Match the bold conjunctions in the letter with the meaning below. (Đọc chiến lược viết. Nối các từ nối được in đậm trong bức thư với ý nghĩa dưới đây)

Gợi ý đáp án:

1. because: since, as (bởi vì)

2. instead of: rather than (thay vì)

3. if there is not: unless there is (nếu không có)

4. for that reason: so (vậy nên)

4. Match the paragraphs of the letter (1-4) with four of the topics below (A-E). (Nối các đoạn văn trong bức thư 1-4 với bốn trong các tiêu đề A-E sau)

A. Give more details about the problem.

B. State what you want to happen in the future.

C. Explain the problem clearly and why it is an issue for you.

D. Ask for information.

E. Give reasons why you think the problem needs to be solved.

Tạm dịch:

A. Cho biết thêm chi tiết về vấn đề.

B. Nêu điều bạn muốn xảy ra trong tương lai.

C. Giải thích vấn đề một cách rõ ràng và tại sao nó lại là một vấn đề đối với bạn.

D. Hỏi thông tin.

E. Đưa ra lý do tại sao bạn cho rằng vấn đề cần được giải quyết.

Gợi ý đáp án:

1 - C

2 - A

3 - E

4 - B

Câu hỏi 5. Key phrases. Read the useful phrases for summing up. Then find one more in the letter in exercise 2. Which paragraph does it begin? (Cụm từ khóa. Đọc các cụm từ hữu ích để tóm tắt. Sau đó tìm thêm một cụm trong bức thư ở bài tập 2. Nó mở đầu cho đoạn nào?)

Gợi ý đáp án:

Summing up (tóm tắt)

On balance, I think…. (Sau khi cân nhắc, tôi nghĩ …)

Overall, ... in my opinion. (Nói chung lại, theo ý kiến của tôi …)

All in all, … (Nói chung lại)

For these reasons, I strongly believe that… (Vì những lý do này, tôi thực sự tin rằng …)

In conclusion … (tóm lại …)

Câu hỏi 6. Work in pairs. Read the task below. Then plan and write the letter. Remember to use a phrase from exercise 5. (Làm việc theo cặp. Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó lập kế hoạch và viết thư. Hãy nhớ sử dụng cụm từ trong bài tập 5)

Tạm dịch:

Trong thời gian giãn cách để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, học sinh trong thành phố của bạn học bài học được phát trên kênh truyền hình của thành phố. Viết một lá thư khiếu nại (120-150 từ) về (các) vấn đề bạn gặp phải. Suy nghĩ về những ý kiến ​​bạn đã thảo luận trong bài tập 1.

Gợi ý đáp án:

Dear Sir or Madam,

I am writing to report a problem of lessons broadcast on the city’s TV channel. Since the effects of Covid-19, now I am having lessons broadcast on the city’s TV channel, and I think there is a problem that needs improving to maximize the effects of learning via broadcast.

My main problem is that learning on broadcast limits the active participation of learners. As in most of the lessons, students don’t have a chance to interact with lecturers in answering questions and doing tasks. For this reason, it is more difficult for students to remember and understand the lectures.

Overall, in my opinion, unless there should be some interactive activities during the lessons, learners will have difficulties in understanding the lessons thoroughly.

Yours faithfully,

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,

Tôi viết thư này để báo cáo một vấn đề về các bài học được phát trên kênh truyền hình của thành phố. Bởi vì ảnh hưởng của Covid-19, giờ tôi đang học các bài học được phát trên kênh truyền hình của thành phố và tôi nghĩ rằng có một vấn đề cần được cải thiện để tối đa hóa hiệu quả của việc học qua chương trình phát sóng.

Vấn đề chính của tôi là việc học trên truyền hình hạn chế sự tham gia tích cực của người học. Như trong hầu hết các bài học, sinh viên không có cơ hội tương tác với giảng viên trong việc trả lời các câu hỏi và thực hiện nhiệm vụ. Vì lý do này, học sinh khó nhớ và khó hiểu bài giảng hơn.

Nhìn chung, theo tôi, nếu không có một số hoạt động tương tác trong các bài học, người học sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu bài một cách thấu đáo.

Trân trọng,

Xem thêm các tài liệu giải bài tập unit 8:

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Friends Global 8H Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 Science - 8H Writing của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM