Chương 1 : Số Hữu Tỉ (Cánh Diều)

Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập Toán 7 chương 1 : Số Hữu Tỷ  - SGK Toán 7 Cánh Diều.

  • Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
  • Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
  • Bài 3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
  • Bài 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc
  • Bài 5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
  • Bài tập ôn tập chương 1