Visit the Edinburgh FestivalEvery year, thousands of people come to Edinburgh,

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Visit the Edinburgh Festival

Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland, to be part of the Edinburgh Festival. For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the world. They come to Edinburgh for the biggest arts festival in Britain. During this time, the streets of the city are alive with music and dance from early in the morning untill late at night. You can even see artists painting pictures on the streets.
Tens of thousands of tourists come to the festival to see new films and plays and to hear music played by famous musicians. This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries.
The tickets for these performances are quite cheap, and it is usually easier to see your favourite star in Edinburgh than it is in London. So come to Edinburgh next summer!

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thông tin: Every year, thousands of people come to Edinburgh.
Dịch nghĩa: Mỗi năm, có hàng ngàn người đến Edinburgh.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the world.
=> Dịch nghĩa: Trong ba tuần vào tháng Tám và tháng Chín, thành phố có rất nhiều diễn viên và nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thông tin: You can even see artists painting pictures on the streets.
Dịch nghĩa: Bạn thậm chí có thể nhìn thấy các nghệ sĩ vẽ tranh trên đường phố.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thông tin: This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries.
Dịch nghĩa: Năm nay, bạn có thể xem hơn năm trăm buổi biểu diễn với các diễn viên từ hơn bốn mươi quốc gia.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thông tin: The tickets for these performances are quite cheap...
Dịch nghĩa: Vé cho các buổi biểu diễn này khá rẻ .....

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X