Trong thành phần của nhân tế bào có:

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong thành phần của nhân tế bào có:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong thành phần của nhân tế bào có axit phôtphoric

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

Nhân là bào quan có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Giải thích
Nhân có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, vì:

  • Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào: cảm ứng, trao đổi chất, phân chia và lớn lên ...
  • Bên cạnh đó, nhân chứa nhiễm sắc thể, là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào do vậy nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
  • Nhân là cấu trúc quy định sự hình thành của protein, có vai trò quyết định trong di truyền học

Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến mất 1 đoạn nhiễm sắc thể luôn dẫn tới làm mất các gen tương ứng nên luôn gây hại cho thể đột biến.

- Phát biểu I sai vì có thể đoạn bị mất gen là đoạn mang những gen quy định các tính trạng không tốt. Trong trường hợp này thì mất đoạn có thể có lợi cho thể đột biến.

- Phát biểu IV sai vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự gen trên NST → có thể gây hại cho thể đột biến.

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
II. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có 2 phát biểu đúng là:
III. Đột biến đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính.
IV. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể.

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?

Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở nhân con

Chọn tổn thương nhân tế bào do hoại tử:

Tổn thương nhân tế bào do hoại tử: Nhân tan, Nhân đông, Nhân vỡ

Gọi x là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của người. Trong nhân tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số nhiễm sắc là:

Gọi x là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của người. Trong nhân tế bào sinh dưỡng của người mắc hội chứng Đao có số nhiễm sắc thể là 2x + 1.

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X