Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với :

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 30/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chất có phản ứng màu biure là

Chất có phản ứng màu biure là Protein.

Chất nào sau đây không tham gia vào phản ứng màu biure?

Phản ứng màu Biure là phản ứng dùng để nhận biết sự có mặt của liên kết peptit trong cấu trúc hóa học của hợp chất hữu cơ.
=> Gly-Ala không tham gia vào phản ứng màu biure.

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

Peptit Ala-Gly không có phản ứng màu biure

Chất nào sau đây có phản ứng màu Biure ?

Anbumin có phản ứng màu Biure. (Phản ứng màu biure xảy ra với tripeptit trở lên và protein.)

Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với

Trong môi trường kiềm, protein có khả năng phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo hợp chất màu tím.

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

Cu(OH)2 phản ứng với hai nhóm peptit (CO–NH) cho sản phẩm có màu tím . Nên Ala-Gly chỉ có một liên kết peptit nên không có phản ứng màu biure.

Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure theo các bước sau: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch $CuSO _{4}$ 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây sai?

Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure theo các bước sau: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch $CuSO _{4}$ 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm. Phát biểu sai là:

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X