Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong 64 mã di truyền thì chỉ có 2 bộ ba là $5'AUG3'$ quy định axit amin Met và bộ ba $5'UGG3'$ quy định axit amin Lig là những bộ ba không có tính thoái hóa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Khi nói về mã di truyền ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sao đây là không đúng?

Nhận định không đúng là "Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều 5’ → 3’ trên mạch mang mã gốc." Mã di truyền được đọc liên tục theo chiều 5’ → 3’ trên mARN ( bộ ba codon).

Trong bảng mã di truyền, người ta thấy rằng có 4 loại mã di truyền cùng quy định tổng hợp axit amin prôlin là $5'X{\rm{XU3';5'XX}}A3';5'X{\rm{XX}}3';5'X{\rm{X}}G3'.$ Từ thông tin này cho thấy việc thay đổi nuclêôtit nào trên mỗi bộ ba thường không làm thay đổi cấu trúc của axit amin tương ứng trên chuỗi .....

Một trong những đặc điểm của mã di truyền là tính thoái hóa, nghĩa là một axit amin có nhiều bộ ba mã hóa (trừ methionin và triptôphan chỉ do 1 bộ ba mã hóa). Có 4 loại mã di truyền cùng quy định tổng hợp axit amin prôlin là $5'X{\rm{XU3';5'XX}}A3';5'X{\rm{XX}}3';5'X{\rm{X}}G3'.$. Bốn bộ ba trên được .....

Mã di truyền có tính thoái hóa vì

Mã di truyền có tính thoái hóa là nhiều bộ ba khác nhau cùng tham gia mã hóa cho 1 axitamin

Khi nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sai vì tính thoái hóa của mã di truyền có nghĩa là mỗi bộ ba mã hóa có thể mã hóa cho nhiều loại aa.
B. Số bộ ba được tạo ra từ 3 loại nucleotit A, U, G là 33 = 27 bộ ba, trong đó có 3 bộ ba kết thức ⇒ Số bộ ba mã hóa aa là: 27 – 3 = 24 (bộ ba) ⇒ B đúng.

Bộ ba GUU chỉ mã hóa cho axit amin valin, điều này thể hiện đặc điểm nào của mã di truyền?

Bộ ba GUU chỉ mã hóa cho axit amin valin, điều này thể hiện đặc điểm nào của mã di truyền có tính đặc hiệu.

Ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất?

- Mono và Jacop: phát hiện ra cơ chế điều hòa hoạt động của các gen ở vi khuẩn E.coli.

- Menden: phát hiện ra quy luật phân li và quy luật phân li độc lập ở đậu Hà Lan.

- Morgan: phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết các gen ở ruồi giấm.

Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:

Trong 64 bộ ba mã di truyền trên mARN, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Đó là các bộ ba: UAA, UAG, UGA

Cho các phát biểu sau đây:
(1) Bố bình thường, mẹ bị bệnh máu khó đông, thì tất cả con trai bị bệnh.
(2) Một người mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi là bình thường. Giới tính của người bệnh là nam.

Số phát biểu đúng là 2.

Giải thích:

(1) Đúng. Bố bình thường ( XMY ) x mẹ bị bệnh máu khó đông ( XmXm ) → con (l / 2XMXm : l / 2XmY) ⇔ Tất cả con trai đều bị bệnh
(2) Sai. Một người mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường. Giới tính của người bệnh là trai (người đầu là bệnh, người em là bình thường → phải sinh đôi khác trứng. Mà sinh đôi khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X