Tính đa dạng và đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây qui định

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tính đa dạng và đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây qui định
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 : ADN

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

ADN có tính đa dạng và đặc thù thể hiện ở: số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong cấu trúc của ADN có thể tạo ra vô số các phân tử ADN khác nhau

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X