Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen là 9 : 3 : 3 : 1

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X