Cơ thể nào dưới đây không phải là cơ thể đồng hợp

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cơ thể nào dưới đây không phải là cơ thể đồng hợp

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X