Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 18/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A. Không phản ứng.
B. Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O
C. KHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + KCl + HCl
D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X