Các phân tử cacbohiđrat như glucozơ, fructozơ, saccarozơ và tinh bột đều có chứa

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các phân tử cacbohiđrat như glucozơ, fructozơ, saccarozơ và tinh bột đều có chứa nhóm chức

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các phân tử cacbohiđrat như glucozơ, fructozơ, saccarozơ và tinh bột đều có chứa nhóm chức ancol.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.
(2) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
(3) Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tím.
(4) Quần áo dệt bằng tơ tằm không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm.

Số phát biểu đúng là: 3.

Giải thích:
(1) Sai. Vì trong mật ong có chứa nhiều fructozơ và glucozơ.
(2) Đúng. Vì CH3COOH có phân tử khối lớn hơn và liên kết H liên phân tử bền hơn C2H5OH nên nhiệt độ sôi cao hơn.

Cho dãy các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng thủy phân là

Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng thủy phân là 3.
Các chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng thủy phân là: saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột.

Saccarozơ là một đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử saccarozơ là?

Saccarozơ là một đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử saccarozơ là 22. Công thức phân tử là C12H22O11.

Cho các phát biểu sau:
(a) Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(metyl metacrylat).
(b) Lưu hóa cao su buna thu được cao su buna-S.
(c) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
(d) Trong công nghiệp thực phẩm, saccarozơ là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát.

(a) Đúng
(b) Sai, đồng trùng hợp CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2 (stiren) thu được cao su buna-S.
(c) Sai, dầu ăn chứa C, H, O, mỡ bôi trơn chứa C, H.
(d) Đúng
(e) Đúng, Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ phân tử saccarozơ có nhiều nhóm -OH?

Dữ kiện thực nghiệm chứng tỏ phân tử saccarozơ có nhiều nhóm -OH là Saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.

Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là mật ong.
Giải thích:
Mật ong chứa chủ yếu là đường glucozơ (khoảng 30%) và fructozơ (tới 40%).

Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là:

Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là 11.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X