Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì:

27/11/2020 44

Câu Hỏi:
Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X