Phát biểu nào sau đây về giới tính của động vật là đúng?

10/11/2020 117

Câu Hỏi:
Phát biểu nào sau đây về giới tính của động vật là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X