Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Có được những nguồn lực quan trọng từ xu thế toàn cầu hóa phản ánh đúng tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X