Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

- Tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại:
+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến hoặc chế độ thuộc địa.
+ Tuy nhiên, sự phát triển đó gặp phải nhiều rào cản của nhà nước phong kiến hay chính sách cai trị hà khắc của chính quốc ở thuộc địa.
=> Để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, cần phải xóa bỏ những rào cản đó.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X