Trong cuộc Cách mạng Nê-đéc-lan (thế kỉ XVI), giai cấp tư sản và quý tộc mới đã

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong cuộc Cách mạng Nê-đéc-lan (thế kỉ XVI), giai cấp tư sản và quý tộc mới đã sử dụng tôn giáo nào làm “ngọn cờ” tư tưởng để tập hợp quần chúng nhân dân?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong cuộc Cách mạng Nê-đéc-lan (thế kỉ XVI), giai cấp tư sản và quý tộc mới đã sử dụng tôn giáo Đạo Tin lành làm “ngọn cờ” tư tưởng để tập hợp quần chúng nhân dân.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X