Nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen là:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nhiệm vụ của hệ thống nhiên liệu trong động cơ điêzen là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tại sao động cơ xăng có hệ thống đánh lửa còn động cơ điêzen không có?

Động cơ xăng có hệ thống đánh lửa còn động cơ điêzen không có bì hòa khí ở động cơ xăng không tự bốc cháy được.

Chi tiết nào sau đây không thuộc cấu tạo động cơ điêzen 4 kì?


Đáp án: A
Vì động cơ điêzen không cần bugi châm cháy hòa khí.

Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp mở ở kì nào?

Ở động cơ điêzen 4 kì, xupap nạp mở ở kì 1.

Động cơ xăng có thêm hệ thống nào mà động cơ điêzen không có?

Động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa mà động cơ điêzen không có.

Ở động cơ điêzen, kì nén có nhiệm vụ nén:

Ở động cơ điêzen, kì nén có nhiệm vụ nén không khí.

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X