Nhận xét nào đúng nhất khi nói về nội dung đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng

26/10/2020 51

Câu Hỏi:
Nhận xét nào đúng nhất khi nói về nội dung đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt trong Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 12, tập 1?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X