Một trong các chức năng quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong các chức năng quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một trong các chức năng quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đảm bảo dân chủ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện:

Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện: Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đương các công việc chung của xã hội.

Anh A tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?

Anh A tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động góp ý vào các dự thảo luật.

Anh N tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?

Anh N tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động 'Tố cáo hành vi tham nhũng'.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Cơ chế vận hành hệ thống chính trị ở nước ta là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trong đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nhưng không quản lý và điều hành xã hội thay Nhà nước. Nhà nước quản lý dưới sự lãnh đạo của Đảng để cả Nhà nước và Đảng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo đó, chủ thể tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi chủ thể đều có vị trí, vai trò trong việc thực hiện và tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể trước tiên và quan trọng nhất trong việc tuân thủ và thực hiện nguyên tắc pháp quyền. (Theo

Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng, em sẽ viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng, em sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

Chủ trương đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường vai trò lãnh đạo của?

Chủ trương đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X