Trắc nghiệm GDCD 12 bài 10 : Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Đề trắc nghiệm bài 10 Giáo dục công dân lớp 12 có đáp án - Ôn tập Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Câu 1. Vai trò của Điều ước quốc tế với pháp luật quốc tế là

A. một bộ phận.

B. một cơ quan.

C.một tổ chức.

D. một bộ máy.

Câu 2. Cơ sở pháp lí để thực hiện có hiệu quả quá trình hợp tác là

A. Hiến pháp.

B. Pháp luật.

C. Văn bản quy phạm pháp luật.

D. Luật.

Câu 3. Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kì còn có tên gọi là

A. Điều ước quốc tế.

B. Quy ước quốc tế.

C. Điều lệ quốc tế.

D. Công ước quốc tế.

Câu 6. Đường lối đối ngoại của nước ta là

A. hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

B. hòa bình, hợp tác, cùng phát triển.

C. hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.

D. hòa bình, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

Câu 7. Điều ước quốc tế do 2 nước hoặc tổ chức quốc tế kí kết gọi là

A. Điều ước quốc tế song phương.

B. Điều ước quốc tế đa phương.

C. Điều ước quốc tế khu vực.

D. Điều ước quốc tế toàn cầu.

Câu 8. Điều ước quốc tế có từ 3 nước hoặc tổ chức quốc tế trở lên kí kết hoặc tham gia gọi là

A. Điều ước quốc tế song phương.

B. Điều ước quốc tế đa phương.

C. Điều ước quốc tế khu vực.

D. Điều ước quốc tế toàn cầu.

Câu 9. Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 được gọi là

A. Điều ước quốc tế song phương.

B. Điều ước quốc tế đa phương.

C. Điều ước quốc tế khu vực.

D. Điều ước quốc tế toàn cầu.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 12 bài 10 : Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2BCâu 7A
Câu 3ACâu 8B
Câu 4CCâu 9D
Câu 5BCâu 10A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X