Mặt hàng xuất khẩu nào dưới đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên Bang Nga?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mặt hàng xuất khẩu nào dưới đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên Bang Nga?

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X