GnRH kích thích

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

GnRH kích thích

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

GnRH kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X