Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = dfrac2x + 3x + 1 trên đoạn left 0;,,4 right là

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \dfrac{{2x + 3}}{{x + 1}}$ trên đoạn $\left[ {0;\,\,4} \right]$ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X