Điểm tương đồng giữa Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13

Xuất bản: 21/02/2024 - Cập nhật: 21/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điểm tương đồng giữa Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điểm tương đồng giữa Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp là mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X