Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200ml dung dịch

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200ml dung dịch NaOH 0,25M, sau phản ứng thu được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối. Công thức của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200ml dung dịch NaOH 0,25M, sau phản ứng thu được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối. Công thức của X là HCOOC2H5

Thủy phân:

$m gam X +0,05 mol NaOH \rightarrow 3,4 gam$

muối +2,3 gam ancol Este don chúrc $\rightarrow$ dang $RCOOR’$

$\rightarrow$ phản ứng :$RCOOR ^{\prime}+ NaOH \rightarrow RCOONa$

$+ R ^{\prime} OH$

$\rightarrow R +67=3,4: 0,05=68 \rightarrow R =1 $ là

$\operatorname{góc} H -$

$R ^{\prime}+17=2,3: 0,05=46 \rightarrow R ^{\prime}=29 là$

$\operatorname{gố} c C _{2} H _{5}-$

Vậy công thúrc X là $HCOOC _{2} H _{5}: etyl fomat$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X