Đại lượng nào sau đây của sóng luôn có giá trị bằng quãng đường mà sóng truyền

Xuất bản: 04/08/2023 - Cập nhật: 05/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đại lượng nào sau đây của sóng luôn có giá trị bằng quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bước sóng là đại lượng luôn có giá trị bằng quãng đường mà sóng truyền.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý Thi mới nhất

X