Choose the word which has a different stress pattern from the others. Trắc

02/12/2020 44

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
capacity /kəˈpæsəti/
communal /kəˈmjuːnl/
secure /sɪˈkjʊə(r)/
animal /ˈænɪml/
Trọng âm của câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X