Choose the word which has a different stress pattern from the others. Trắc

02/12/2020 125

Câu Hỏi:
Choose the word which has a different stress pattern from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
courteous /ˈkɜːtiəs/
subscribe /səbˈskraɪb/
service /ˈsɜːvɪs/
customer /ˈkʌstəmə(r)/
Trọng âm của câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X